Bezpečnosť

V každom tíme, ktorý realizuje adaptačný kurz je osoba zodpovedná za zdravie účastníkov. Tým, že je to zároveň člen tímu a nie len externý zdravotník, pozná podrobnejšie zameranie programu a teda aj možné riziká, ktorým následne vieme oveľa efektívnejšie predchádzať.

Napriek tomu, že niektoré aktivity môžu vyzerať nebezpečne (napr. niektoré lanové prekážky, aktivity na vode, …), vždy ich zabezpečuje človek, ktorý má s podobnými aktivitami skúsenosti, je náležite odborne zdatný a má na starosti úplnú bezpečnosť účastníkov.

Plusko má od roku 2008 akreditáciu Ministerstva školstva na realizáciu Školenia inštruktorov zážitkovej pedagogiky ( súčasná akreaditácia AKPSM/0037/2013/4/112), ktorého súčasťou je aj téma Bezpečnosť a manažment rizika. Medzi inštruktormi Pluska zúčastnenými na adaptačných kurzoch sú tiež držitelia certifikátov inštruktora lanových prekážok II. kategórie.

Na dodržiavanie školského poriadku navyše dohliada triedny učiteľ.